Shena Kozuba-Kozubska, BHSI

Modern Slavery

I do not employ slaves; I do not employ ANYONE!